Przetargi/Sprzedaż

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Zarządzenie Nr 32/2004 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu.

 

Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 

Skórcz , dnia 25 sierpnia 2017.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dostawa używanego samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Miejskiej

 

       I.            Zamawiający

 

Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13

Tel. / fax.: 5805824649, e- mail: zgmskorcz@zgmskorcz.pl

strona internetowa: www.zgmskorcz.pl Osoba odpowiedzialna za zamówienie Pan Roman Jerkiewicz - TM 693983401

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

 

    II.            Tryb postępowania

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

 

 III.            Przedmiot zamówienia

 

1.      Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup i dostawę 1 sztuki bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego  minimum 3 osobowego wraz z wyposażeniem dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu.

2.      Szczegółowe wymagania określa Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1.

 

IV.              Termin wykonania zamówienia

 

  1. Termin wykonania zamówienia do dnia 08 września 2017r. Sprzedający zobowiązany jest w w/w terminie przed zawarciem umowy sprzedaży do dostarczenia kserokopii lub skanów dokumentacji  pojazdu oraz dokumentacji fotograficznej  ( wygląd z wszystkich stron, wygląd wewnętrzny kabiny w tym tapicerki, deski rozdzielczej podłogi, zbliżenie na podwozie pojazdu, ogumienie i komorę silnika)
  2. Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą.

 

V.                Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.      Każdy wykonawca może złożyć kilka ofert.

2.      Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.

3.      Formularz Ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4.      Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

  1. 5.      Wraz z ofertą należy złożyć zdjęcia proponowanego pojazdu od czoła pojazdu, tyłu pojazdu, lewej i prawej strony pojazdu, deski rozdzielczej, luku bagażowego z uwzględnieniem ściany grodziowej ,komory silnika, ogumienie, rzut na podwozie

 

6.      Wszelkie miejsca w ofercie gdzie dokonano naniesienia poprawek lub zmiany wpisywanej treści muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania oferty.

 

VI.              Odrzucenie ofert

 

Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.

 

VII.   Miejsce oraz termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 01 września 2017r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w kopercie zaklejonej z dopiskiem „Dostawa używanego samochodu dostawczego” lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego.

Oferent może złożyć więcej niż 1 ofertę lecz nie więcej jak 3

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

VIII.   Kryterium oceny ofert

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena oferty – 80%

Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów tj. 80, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej.

Przebieg pojazdu – 20%.

Ocena zostanie przeprowadzona następująco:

Przebieg pojazdu 200 000 km – 300 000 km – 10 pkt.

Przebieg pojazdu 150 000 km – 199 999 km – 15 pkt.

Przebieg pojazdu poniżej 150 000 km – 20 pkt.

     

IX        Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie Zakładu Gospodarki Miejskiej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o tym fakcie na piśmie oraz pocztą e-mail.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.      Specyfikacja techniczna

2.      Formularz ofertowy

3.      Wzór umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.