INFORMACJA O CENACH   ZA DOSTAWĘ WODY

I ODBIÓR ŚCIEKÓW W 2018r

 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 12.12.2017r  ustawy z dnia 27 października 2017 r
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r poz. 2180) na podstawie art. 9 ust 1 w/w ustawy: taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Nowelizacja w/w ustawy unieważnia w zakresie cen i stawek opłat uchwałę Nr  XXXIII/167/2017 RM w Skórczu z dnia 16 listopada 2017r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ceny i stawki opłat pozostają na poziomie 2017r na okres 180 dni  licząc od dnia 12.12.2017r.

Kierownik Zakładu

Roman Jerkiewicz

 

 

 

INFORMACJA

w sprawie prowadzenia odczytów i kontroli wodomierzy

 

 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu informuje, że  począwszy  od dnia 15.12.2017r.  Pan Marek Mateusz Polakowski został upoważniony do prowadzenia odczytów i kontroli wodomierzy głównych i urządzeń pomiarowych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.

Jednocześnie informujemy, że pracownik nie jest upoważniony do prowadzenia inkasa- płatności za usługi realizowane przez zakład.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  W  ZAKRESIE CENTRALIZACJI VAT

 

Na podstawie zarządzenia Nr 73/2016 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Skórcz i jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym wprowadza się  następujące zmiany.

Wymieniony w fakturach i umowach     odbiorca usług/ zamawiający  otrzymuje brzmienie:

Nabywca:

Gmina Miejska Skórcz

Ul. Główna 40

83-220 Skórcz

NIP 592-22-60-999

 

Odbiorca:

Zakład Gospodarki Miejskiej

ul. Spacerowa 13

83-220 Skórcz

 

Zmiany wprowadza się od dnia 01.01.2017

Wszelką korespondencję dotyczącą  zamawianych usług i dostaw należy kierować na adres odbiorcy:
Zakład Gospodarki Miejskiej 83-220 Skórcz ul. Spacerowa 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ – REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY

[LINK DO GALERII]